Taideratas 2022–2008

20190506_13132120190506_131407

kuvat 2019 Taiderattaan kevätnäyttelystä Oriveden kirjastossa. Akvarellikurssi 3. luokkien oppilaiden akvarellitöitä, opettajina Tuija Suutari ja Laura Lehtinen. Grafiikankurssi 5. luokkien oppilaiden grafiikanvedoksia, opettajina Ilona Raipala ja Tom Linkopuu.

Taideratas on osa Oriveden kaupungin opetussuunnitelmaa.

https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat

Click to access Oriveden-opetustoimen-taidekasvatussuunnitelma-taideratas-2016-2018.pdf

1. Yleistä
Oriveden Taideratas toteutettiin Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeena vuosina 2008 – 2011. Taiderattaan tavoitteena oli vahvistaa oppilaissa myönteistä oppimisasennetta, tukea heidän sosiaalista kasvuaan ja tarjota heille onnistumisen kokemuksia ja luomisen iloa sekä kannustaa oppilaita innovatiivisuuteen ja mielikuvituksen lentoon. Taideratas toteutettiin paikallisten koulujen, opettajien, ammattitaiteilijoiden ja kädentaitajien yhteistyössä.
Onnistunutta hanketta päätettiin jatkaa ja vuodesta 2012 alkaen Taideratas on pyörinyt Oriveden alakouluissa vuosittain Oriveden kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteistyönä.

2. Taideratas oppimisympäristönä
Taideratas on joustava ja koululta toiselle helposti siirtyvä taito- ja taideaineiden oppimisympäristö, joka takaa taiteen sekä kädentaitojen korkeatasoisen opetuksen kaukana suurten kaupunkien taide- ja tiedekeskuksista asuville lapsille.
Taiderattaan oppimisympäristö kehittää oppilaan laaja-alaista osaamista, monilukutaitoa, tukee persoonallisuuden kasvua ja auttaa kohtaamaan muuttuvan maailman haasteita. Taideratas on oppiaineita yhdistävää opetusta, joka tukee oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja kestävään elämäntapaan kasvamista.
Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen muodostavat perustan Taiderattaan oppimisympäristöille. Oriveden seudun taiteen asiantuntijat ja koulujen pedagogiset ammattilaiset luovat yhdessä turvallisen, ympäristöä kunnioittavan, moniaistisen ja toiminnallisen oppimisympäristön oppilaille. Paikallisista taiteilijoista valikoidaan taiteilijaopettajia, joilla on innokkuutta jakaa ja kykyä opettaa oman taidealansa erityisosaamista ja jotka ovat tietoisia yleisesti taidekasvatuksen tavoitteista lapsen myönteisen kehityksen tukemiseksi.

3. Taiderattaan tavoitteet ja sisällöt
Taiderattaan oppimisympäristössä oppilaat tutkivat ja ilmaisevat kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Taideratas on opetusta, jossa oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan. Taideratas toteuttaa taiteen perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä.
Taiderattaaseen sisältyy sana-, ilmaisu-, tanssi-, sirkus- ja visuaalisen taiteen kursseja. Niitä toteutetaan myös monimediaisissa ympäristöissä nykyteknologiaa hyödyntäen. Kursseja toteutetaan alakoulun aikana useita. Taidekurssien sisällöt vaihtuvat vuosittain siten, että jokainen oppilasikäluokka saa monipuolisesti eri taiteen alojen taiteilijoiden pitämiä taidekursseja. Taiderattaan kurssien suunnittelussa otetaan huomioon vuosittainen taidekurssien kierrätys ja paikallisten taiteilijoiden osaamisen monipuolinen hyödyntäminen.

4. Opetuksen järjestäminen
Taiderattaan opetus järjestetään yhdessä Oriveden opetus- ja koulutuspalvelujen ja Oriveden seudun kansalaisopiston kanssa. Taiderattaan taidekurssin sisältö suunnitellaan koulujen ja kansalaisopiston henkilöstön sekä ammattitaiteilijoiden yhteistyönä. Myös oppilaat voivat osallistua teemojen ja aihealueiden valintaan. Taidekurssien suunnittelutyö käynnistyy edellisen vuoden keväällä. Silloin päätetään seuraavan lukuvuoden kurssien sisällöt, teemat, taiteilijaopettajat ja valitaan vastuuhenkilö. Kunkin lukuvuoden teemat valitaan opetussuunnitelman sisällöistä, monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheista ja lukuvuoden temaattiset painotukset sekä oppilaiden toiveet ja ehdotukset huomioiden.
Taiderattaan Taidekurssien opetustunneilla ovat mukana taiteilijaopettajat ja luokanopettaja sekä mahdolliset avustajat. Luokanopettaja tuntee oman luokkansa oppilaat ja omalla pedagogisella ammattitaidollaan huolehtii opetuksen tavoitteiden toteutumisesta. Kaksi taiteilijaa muodostaa taiteilijaopettajaparin, joka opettaa taidekurssin kokonaisuutta. Alle kahdentoista oppilaan ryhmiä opettaa yksi taiteilijaopettaja.
Taiderattaan yksittäisessä kurssissa opetusta annetaan koko luokalle kolme kertaa kaksi opetustuntia kerrallaan, yhteensä kuusi opetustuntia. Taiderattaan jokainen yksittäinen taidekurssi on suunniteltu ikäluokan kaikille oppilaille Oriveden peruskoulussa. Hankkeen aikana asiantuntijat ja opetusvälineet tuodaan oppilaitten luo.
Taidekursseja voidaan toteuttaa samana lukuvuonna useita, mutta eri ikäluokille. Esimerkiksi Taiderattaan Taide 1 -kurssin opetus on kaikille 3. luokkalaisille ja Taiderattaan Taide 2 -kurssin opetus on kaikille 5. luokkalaisille.
Taiderattaan vastuuhenkilö huolehtii, että Taidekurssien opetussuunnitelmat, sisällöt ja tavoitteet valmistuvat lukuvuoden alkuun mennessä. Taiderattaan aikataulu sovitaan luokanopettajien ja taiteilijoiden kanssa yhteistyössä lokakuun loppuun mennessä. Kaikki Taiderattaan kurssit ja Taiderattaan oppilasnäyttely pidetään ennen kevätlukukauden päättymistä.

5. Arviointi ja seuranta
Taiderattaan toiminnasta vastaa vuosittain valittava taiderattaan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö toimittaa kasvatus- ja opetusjohtajalle raportin toteutuneista kursseista ja osallistuneiden oppilaiden määristä.
Taiderattaaseen osallistuneilta oppilailta, luokanopettajilta ja taiteilijoilta sekä vanhemmilta pyydetään palautetta Taiderattaan kursseista, niiden sisällöstä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Kursseja kehitetään saadun palautteen perusteella.